+0  
 
0
208
1
avatar

Let  r and s be the roots of  3x^2 + 4x + 12 = 2x^2 - 7x + 1.  Find r^2 + s^2.

 Aug 2, 2022
 #1
avatar+129477 
+1

3x^2 + 4x + 12  =  2x^2  - 7x  + 1        rearrange as

 

x^2 + 11x + 11  =  0

 

r + s  =  -11     square both sides     

 

r^2 + 2rs + s^2    =121

 

And  rs =  11    so .....  2rs  =  22

 

So

 

r^2 + 22 + s^2  =  121

 

r^2 + s^2  + 22  =  121

 

r^2 + s^2   = 99

 

 

cool cool cool

 Aug 2, 2022

5 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar