+0  
 
0
139
1
avatar

Let u and v be the solutions to 3x^2 + 5x + 7 = 2x^2 - 4x - 11. Find u/v + v/u.

 Nov 12, 2022
 #1
avatar
0

u/v + v/u = 33/8

 Nov 13, 2022

2 Online Users

avatar
avatar