+0  
 
0
150
1
avatar

Let u and v be the solutions to 3x^2 + 5x + 7 = -2x^2 - 7x + 1. Find u/v +v/u.

 Oct 16, 2022
 #1
avatar
0

u/v + v/u = -11/8.

 Oct 16, 2022

4 Online Users

avatar
avatar
avatar