+0  
 
+1
126
1
avatar

(h2)-3

 Feb 10, 2021

Best Answer 

 #1
avatar+236 
+1

\(\frac{1}{h^6}\)

.
 Feb 10, 2021
 #1
avatar+236 
+1
Best Answer

\(\frac{1}{h^6}\)

Choff Feb 10, 2021

17 Online Users

avatar
avatar
avatar