+0  
 
0
23
1
avatar+1347 

Simplify 25^{\frac{1}{2} - \log_5(\sqrt{5})}.

 Aug 14, 2023
 #1
avatar+128758 
+1

25^(1/2) - log 5 sqrt (5)  = 

 

sqrt (25)  - log 5  5^(1/2)  =

 

5  -  (1/2) log 5 5          {  log 5 5  =  1 }

 

5 - (1/2)(1)  =

 

5 - 1/2 = 

 

9/2

 

cool cool cool

 Aug 14, 2023

3 Online Users

avatar
avatar