+0  
 
0
59
1
avatar+236 

Simplify: \(\frac{\sqrt{2.5^2-0.7^2}}{2.7-2.5}\).

 Feb 22, 2021
 #1
avatar+943 
0

\(\frac{\sqrt{2.5^2 - 0.7^2}}{2.7 - 2.5} =\frac{\sqrt{(5.76)}}{0.2} = \frac{2.4}{0.2} = \boxed{12}\)

.
 Feb 22, 2021

85 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar