+0  
 
0
36
1
avatar

Solve 4|x+7| + 3x + 2 = 32.

 Sep 12, 2020
 #1
avatar+132 
+1

Case one:

 

4(x+7)+3x+2=32 --> 4x+28+3x+2=32 --> 7x=2 --> x=7/2

 

 

Case two:

 

-4(x+7)+3x+2=32 --> -4x-28+3x+2=32 --> -x=58 --> x=-58

 

x=7/2, -58

 Sep 12, 2020

52 Online Users

avatar
avatar