+0  
 
+1
437
1
avatar+319 

x+3y=17

y+2=2x+3

 Sep 14, 2016
 #1
avatar+12288 
0

(1)    x+3y=17

(2)     y+2=2x+3         |-2

             y=2x+1

        x+3(2x+1)=17

             x+6x+3=17   |-3

                     7x=14  |:7

                       x=2

                

                 2+3y=17   |-2

                     3y=15  |:3

                       y=5

laugh

 Sep 14, 2016

25 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar