+0  
 
0
94
1
avatar

x1,y1 x2,y2

 Mar 25, 2021

Best Answer 

 #1
avatar
0

d2 = (x1-x2)2 + ( y1-y2)2

 Mar 25, 2021
 #1
avatar
0
Best Answer

d2 = (x1-x2)2 + ( y1-y2)2

Guest Mar 25, 2021

9 Online Users

avatar
avatar
avatar