+0  
 
0
48
1
avatar

1007_p + 306_p + 113_p = 82.  Find p.

 Nov 11, 2020
 #1
avatar
0

p = 17.

 Nov 16, 2020

55 Online Users

avatar
avatar