+0  
 
0
109
1
avatar

Given

 

px + qy + rz = 1

p + qx + ry = z

pz + q + rx = y

py + qz + r = x

x + y + z = -3

 

find p + q + r

 Oct 22, 2021
 #1
avatar
0

p + q + r = -7/2.

 Jan 1, 2022

15 Online Users

avatar
avatar
avatar