+0  
 
0
119
1
avatar

Find an ordered pair (u,v) that solves the system

5u = -7 + 2v

3u = 5v - 25

 Nov 11, 2022
 #1
avatar
0

(u,v) = (10,-7/4)

 Nov 11, 2022

2 Online Users

avatar