+0  
 
0
91
0
avatar+10 

Truth Table

mn∼m∼m∼n∼n∼m⇒∼n∼m⇒∼n

row 1TT Answer  Answer  Answer 

row 2TF Answer  Answer  Answer 

row 3FT Answer  Answer  Answer 

row 4FF Answer  Answer  Answer 

 
 Dec 5, 2020

61 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar