+0  
 
0
1131
2
avatar

u=6i+j and v=10i+j, find the manitude of u+v

 Aug 1, 2014

Best Answer 

 #2
avatar+112477 
+5

.
 Aug 1, 2014
 #1
avatar+4473 
+5

u=6i+j and v=10i+j

u + v = (6 + 10)i + (1 + 1)j = 16i + 2j

magnitude of u+v = square root of $$(16^{2} + 2^{2})$$ 

= square root of 256 + 4 

= square root of 260

16.1245154965970993.

 Aug 1, 2014
 #2
avatar+112477 
+5
Best Answer

Melody Aug 1, 2014

37 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar