+0  
 
0
107
1
avatar

7x(6x + 4y)
 

 Jun 1, 2021
 #1
avatar
+1

7x(6x + 4y)

= 42 x2 + 28 xy

 Jun 1, 2021

17 Online Users

avatar
avatar