+0  
 
0
52
2
avatar

pls help

 Feb 3, 2021
 #1
avatar+269 
+1

5624/8=703

 Feb 3, 2021
 #2
avatar
0

8/5624 = 0.0014224751066856

 Feb 3, 2021

76 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar