+0  
 
0
77
1
avatar

Do not round at any steps

 Jan 9, 2019
 #1
avatar+17332 
+2

Short side length

sqrt (2^2 + 2^2) = sqrt 8

 

Long side length   sqrt (3^2 + 3^2) = sqrt(18)

 

Area = sqrt 8 x sqrt 18  = sqrt 144 = 12 sq units

 Jan 9, 2019

25 Online Users

avatar
avatar