+0  
 
0
122
1
avatar

51=22+n

 Nov 17, 2022
 #1
avatar
0

51-22 = 29.

n = 29.

 Nov 17, 2022

4 Online Users

avatar
avatar