+0  
 
0
355
1
avatar
0,5*(2*x+7)=0,9*(2*x-5)
 Feb 17, 2012
 #1
avatar
0
0,5*(2*x+7)=0,9*(2*x-5)

x+7/2=9/5*x-9/2

-4/5*x= -16/2

-4/5*x=-8

x= 8*5/4 =10
 Feb 17, 2012

12 Online Users

avatar
avatar
avatar