+0  
 
0
87
1
avatar

x^(2/3) * x^(1/2) / x^(1/6)

 Sep 16, 2018
 #1
avatar
+1

simplify  x^(2/3) * x^(1/2) / x^(1/6)
x^(2/3)* x^(1/2)/ x^(1/6)
x^(2/3+1/2)/x^(1/6)
x * x^(1/6)/x^(1/6)
=x

 Sep 16, 2018

34 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar