+0  
 
0
599
1
avatar+371 

1.5d + 3.25 = 1+ 2.25d

 Apr 21, 2016
 #1
avatar+1904 
0

\(1.5d+3.25=1+2.25d\)

 

\(1.5d+2.25=2.25d\)

 

\(2.25=0.75d\)

 

\(3=d\)

 

\(d=3\)

.
 Apr 21, 2016

71 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar