+0  
 
0
233
1
avatar+105 

-12+5

 Sep 16, 2018
 #1
avatar+2419 
+1

\(-12+5=-7\)

.
 Sep 16, 2018

31 Online Users

avatar
avatar
avatar