+0  
 
0
114
2
avatar

2\9-(-4\3+7\8-2) help pls im stuck

 Sep 13, 2020
 #1
avatar+28024 
+1

2\9-(-4\3+7\8-2) =

2/9 + 4/3 -7/8 - 2 =

17/72   +   96/72    -   63/72   -  144/72 =

(17  +  96  - 63  - 144) / 72                                 take it from here !

 Sep 13, 2020
 #2
avatar+28024 
0

**** edit ****

 

2\9-(-4\3+7\8-2) =

2/9 + 4/3 -7/8 + 2 =

17/72   +   96/72    -   63/72 + 144/72 =

(17  +  96  - 63  + 144) / 72      

ElectricPavlov  Sep 13, 2020

77 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar