+0  
 
0
342
2
avatar

what is 3 1⁄8 − 1 7⁄8 =

 Oct 28, 2017
 #1
avatar+7350 
0

\(3\frac18-1\frac78 \\~\\ =\,(3+\frac18)-(1+\frac78) \\~\\ =\,3+\frac18-1-\frac78 \\~\\ =\,3-1+\frac18-\frac78 \\~\\ =\,2-\frac68 \\~\\ =\,1+\frac88-\frac68 \\~\\ =\,1+\frac28 \\~\\ =\,1\frac14\)

.
 Oct 28, 2017
 #2
avatar
0

[(3*8+1 )/8 ]  -  [(8*1+7)/8] 

[25/8]        -         [15/8]           

[25 - 15] / 8 

10 / 8           

1 2/8 =1 1/4

 Oct 28, 2017

43 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar