+0  
 
0
68
1
avatar

5(-2x+(-9))

 

2(3x+8y)

 

 Oct 7, 2020
 #1
avatar+28025 
+1

5(-2x+(-9))


= -10x-45

 

 

 

 

2(3x+8y)

= 6x+16y

 Oct 7, 2020

12 Online Users

avatar
avatar