+0  
 
0
208
1
avatar+0 

-5(v+9)

how do i do this

off-topic
 Nov 20, 2018

Best Answer 

 #1
avatar+20217 
0

Using distributive property:

-5(v+9) =  (-5)(v) +(-5)(9) =  -5v - 45

 Nov 20, 2018
 #1
avatar+20217 
0
Best Answer

Using distributive property:

-5(v+9) =  (-5)(v) +(-5)(9) =  -5v - 45

ElectricPavlov Nov 20, 2018

19 Online Users