+0  
 
+1
282
1
avatar+87 

What is (f-g) (x) ? 

F(x) = 3x^5 + 6x^2 -5 

g(x) = 2x^4 + 7x^2 - x + 16 

enter your answer in the box 

(f-g) (x) 

 Mar 10, 2019
 #1
avatar+111394 
0

(f - g)(x)  = f(x) - g(x)  =

 

[ 3x^5 + 6x^2 - 5 ] - [ 2x^4 + 7x^2 - 1x + 16 ]  =

 

3x^5 - 2x^4 - x^2 + x - 21

 

 

cool cool cool

 Mar 10, 2019

18 Online Users

avatar