+0  
 
0
108
1
avatar

The roots of x^2 - 23x + 47 = 0 are a and b. Find (a - 2)(b - 2).

 Oct 22, 2021
 #1
avatar
0

(a - 2)(b - 2) = 44.

 Jan 1, 2022

30 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar