+0  
 
0
26
1
avatar

If x + y = 9 and xy = 10 - x^2 - y^2, what is the value of x^3 + y^3?

 May 30, 2021
 #1
avatar
0

-1188

 May 30, 2021

38 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar