+0  
 
0
71
1
avatar

Một chương trình thực hiện 3 tỷ lệnh trong bộ xử lý, bộ xử lý dành 2 chu kỳ cho mỗi lệnh và đang hoạt động ở tốc độ 3GHz. Thời gian thực hiện của chương trình này là gì?

 

Google translate:

A program executes 3 billion instructions in the processor, the processor spends 2 cycles on each instruction and is operating at 3GHz. What is the execution time of this program?

 May 18, 2023
edited by Alan  May 18, 2023
 #1
avatar+4 
0

To calculate the execution time of the program, we need to determine the number of cycles required and divide it by the processor's clock rate. Given that the processor spends 2 cycles on each instruction and the program executes 3 billion instructions, the total number of cycles required would be:

Total Cycles = 2 cycles/instruction * 3 billion instructions = 6 billion cycles

Now, to calculate the execution time, we divide the total number of cycles by the processor's clock rate. The processor operates at 3GHz, which means it can perform 3 billion cycles per second. paybyplatema

Execution Time = Total Cycles / Clock Rate = 6 billion cycles / 3 billion cycles per second = 2 seconds

Therefore, the execution time of this program would be 2 seconds.

 May 18, 2023
edited by GrantElliot  May 18, 2023

0 Online Users