+0  
 
0
44
1
avatar+204 

If $z=3+4i$, find $z^2$. (Note that $i^2 = -1.$)

 Feb 21, 2021
 #1
avatar+939 
0

\(z^2 = (3+4i)^2 = 9 + 12i + 12i + 16i^2 = \boxed{-7 + 24i}\)

.
 Feb 21, 2021

10 Online Users

avatar
avatar