+0  
 
0
147
1
avatar

If z = 3 + 4i + 5 + 6i, find z^2.  (Note that i^2 = -1.)

 Jun 7, 2022
 #1
avatar+124718 
+1

z =  3 + 4i  + 5 + 6i  =   8 + 10i

 

z^2  =  ( 8 + 10i)^2  =   64 + 160i  + 100i^2  =    64  + 160i  + 100 (-1)   = 64  + 160i - 100  =

 

-40  + 160i

 

 

cool cool cool

 Jun 7, 2022

2 Online Users