+0  
 
0
18
1
avatar+1612 

Compute
1 + \frac{3}{6} + \frac{5}{6^2} + \frac{7}{6^3}

 Jan 12, 2024
 #1
avatar+128732 
+1

\(1 + \frac{3}{6} + \frac{5}{6^2} + \frac{7}{6^3} \)

 

 

9/6  +   5/36  + 7/216

 

[ 324 + 30 + 7 ] / 216

 

[ 361 ] / [ 216]

 

cool cool cool

 Jan 12, 2024

1 Online Users