+0  
 
0
255
2
avatar

Divide.

12(cos(7π/6)+i sin(7π/6))

____________________

4√6(cos(3π/4)+i sin(3π/4))

 

Enter the all values as exact values in simplest form.

 

____(cos(_____)+i sin(______))

 Apr 29, 2020

Best Answer 

 #2
avatar+21959 
+2

If you have a problem such as   a·cos(A) / b·cis(B)

you can solve it as:   (a/b)·cis(A - B)

 

For this problem  a = 12      and  b = 4·sqrt(6)  so  a/b  =  sqrt(6)/2

and                      A = 7pi/6  and  B = 3pi/4        so  A - B  =  5pi/12

 

Therefore, the answer is:  sqrt(6)/2·( cos(5pi/12) + i·sin(5pi/12) ) 

 Apr 29, 2020
 #2
avatar+21959 
+2
Best Answer

If you have a problem such as   a·cos(A) / b·cis(B)

you can solve it as:   (a/b)·cis(A - B)

 

For this problem  a = 12      and  b = 4·sqrt(6)  so  a/b  =  sqrt(6)/2

and                      A = 7pi/6  and  B = 3pi/4        so  A - B  =  5pi/12

 

Therefore, the answer is:  sqrt(6)/2·( cos(5pi/12) + i·sin(5pi/12) ) 

geno3141 Apr 29, 2020

21 Online Users