+0  
 
0
444
2
avatar

Evaluate |5| - |-5|.

 May 15, 2017
 #1
avatar
0

Evaluate |5 - 15|.

 May 15, 2017
 #2
avatar+99356 
+3

Evaluate |5| - |-5|. = 5 - 5 =0

 

Evaluate |5 - 15| = |-10| = 10

 May 15, 2017

37 Online Users

avatar
avatar
avatar