+0  
 
0
614
1
avatar+105 

evaluate 5(-2)(-8)

 Sep 15, 2018
 #1
avatar+31 
+1

5 * (-2) * (-8)
-10 * -8
80 :)

 Sep 15, 2018

15 Online Users

avatar
avatar
avatar