+0  
 
0
58
1
avatar

Evaluate the sum...


\[\frac{1}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \cdots + \frac{k}{3^k} + \cdots \]

 Jan 29, 2021
 #1
avatar
0

∑ 3^(-n) n = 1/4 * 3^(-k) (-2 k + 3^(k + 1) - 3)

 Jan 29, 2021

57 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar