+0  
 
0
46
1
avatar

Factor:

\[ -2x^3-6x^2+56x . \]

 Feb 1, 2021
 #1
avatar+116126 
+1

-2x^3 -6x^2   +  56x

 

-2x  ( x^2  + 3x - 28)   =

 

-2x ( x + 7) ( x - 4)

 

 

cool cool cool

 Feb 1, 2021

48 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar