+0  
 
0
87
1
avatar

f(x) = ax + b

f(ax + b) = x

 

How would I find the sum of a + b?

 Feb 28, 2020
 #1
avatar
0

a = 1 and b = 1, so a + b = 2.

 Feb 28, 2020

11 Online Users

avatar
avatar