+0  
 
0
321
1
avatar

Let F(x)=sqrt(x) and g(x)=x2   Find f(g(f(g(f(8))))).

 May 16, 2018
 #1
avatar+111331 
+1

f(8)  = sqrt (8)

g (f(8)) =  [ sqrt(8) ] ^2   =   8

f (g ( f (8) )  =  f (8)  = sqrt (8)

g ( f (g ( f (8) ) )  = g (sqrt (8))  = [ sqrt (8) ]^2  =  8

f (g ( f ( g (f (8)) ) )  =  f (8)  =  sqrt (8)

 

 

cool cool cool

 May 16, 2018

11 Online Users

avatar
avatar
avatar