+0  
 
0
99
1
avatar

Find x and z.

 

 Oct 9, 2020
 #1
avatar+232 
0

10x - 21 = 8x + 1

2x = 22

x = 11

 

8(11) + 1 + z = 180

89 + z = 180

z = 91

 Oct 9, 2020

71 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar