+0  
 
0
201
1
avatar+4676 

Help 12

 Mar 9, 2018
 #1
avatar+98123 
+1

2x      -     x+ 7

___         ____

x - 7          x

 

 

(2x)x  -  (x + 7) (x - 7)

_________________

       x (x - 7)

 

2x^2  - [ x ^2  - 49 ]

_______________

    x ( x - 7)

 

2x^2  - x^2   +   49

_______________

    x ( x - 7)

 

x^2  + 49

________

 x  ( x - 7)     

 

 

cool cool cool       

 Mar 9, 2018

20 Online Users

avatar
avatar
avatar