+0  
 
0
201
1
avatar

let \(f(x) = ax^7 + bx^3 + cx - 5.\) if \(f(-7) = 7,\) then find \(f(7).\)

 Apr 22, 2019
 #1
avatar+111456 
+1

f(x)  = a(-7)^7  + b(-7)^3  + c(-7) - 5     =  7

 

-a(7)^7 - b(7)^3 - c(7)  = 12

 

- [ a(7)^7   + b(7)^3 + c(7)]  = 12

 

[ a(7)^7  + b(7)^3  +c(7) ]  =  -12

 

So f(7)  =

 

[ - 12 ] - 5  =

 

-19

 

 

cool cool cool

 Apr 22, 2019

44 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar