+0  
 
0
89
1
avatar

If 1/a + 1/b = 4/x, find (x + 2a)/(x - 2a) + (x + 2b)/(x - 2b).

 Nov 12, 2019
 #1
avatar+109740 
+1

1/a  +  1/b   =  4/x                              (x + 2a)          (x + 2b)

                                                         _______   +   _______   =

[ a + b]              4                               (x - 2a )          (x - 2b)

_______ =     _____

     ab                 x                              

                                                           ( x + 2a) (x - 2b)  + ( x + 2b) ( x - 2a)

   

[ a + b] x  = 4ab                                  __________________________________  =

                                                                 ( x - 2a) ( x - 2b)

 

2[ a + b]x = 8ab

                                                             x^2  + 2ax - 2bx - 4ab + x^2 + 2bx - 2ax - 4ab

                                                             _____________________________________   =

                                                                            (x - 2a) ( x - 2b)

 

 

 

                                                                2x^2  - 8ab

                                                              ______________     =

                                                                (x - 2a) (x - 2b)

 

 

                                                                2x^2  -  8ab

                                                              ___________________    =

                                                                x^2 - 2 [ a + b]x + 4ab

 

                                                   

 

                                                               2x^2  - 8ab

                                                             _________________________      =

                                                               x^2  -8ab + 4ab

 

                        

                                                                  2x^2  - 8ab

                                                                ___________   =

                                                                  x^2 - 4ab

 

 

                                                                  2[ x^2 - 4ab]

                                                                 ___________    =

                                                                    [x^2 - 4ab]

                 

 

 

                                                                           2

 

 

 

cool cool cool   

 Nov 12, 2019

33 Online Users

avatar
avatar
avatar