+0  
 
0
173
1
avatar

If 2x − 9y = 14 and 6x = 42 + y, what is the value of the product xy?

 May 23, 2020
 #1
avatar
0

2x - 9y = 14

y = -42 +6x

 

2x - 9 (-42 + 6x) = 14 

 

x= 7

 

y= -42 + 6 * 7

 

y = 0

 

(x,y) = (7,0)

 

xy= 0

 May 23, 2020

37 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar