+0  
 
0
194
1
avatar

What is 2a+3b, where a=2-i and $b=-1+i$? web calc

 May 20, 2019
 #1
avatar+24706 
-1

2a + 3b    sub  a = 2-i    b = -1+1

 

2(2-i)   + 3 (-1 +i)

4-2i     - 3 + 3i

1 + i

 May 20, 2019

24 Online Users

avatar