+0  
 
0
128
2
avatar

Solve (2 + x)^(-1) = x.

 Dec 18, 2019
 #1
avatar+1116 
0

\(\frac{1}{x+2}=x\)

x^2+2x=1

x^2+2x-1=0

\(-2\pm \sqrt{4+4}\) / 2

-1+sqrt2

or

-1-sqrt2

 Dec 18, 2019
 #2
avatar+12188 
+2

Solve (2 + x)^(-1) = x.

laugh

 Dec 18, 2019

22 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar