+0  
 
0
91
1
avatar

Solve log(log(log(log(x)))) = 0.  (Every logarithm is in base 10.)

 Dec 8, 2019
 #1
avatar+109239 
+2

 log(log(log(log(x)))) = 0. 

 

Note that

 

log (1)  =  0

 

So.....this inplies that

 

 (log(log(log(x)))) = 1

 

And

 

log (10)  = 1

 

Which implies that

 

log (log (x) )   =   10

 

So   this implies that 

 

10^10  =  log x

 

x =  10^(10^10) = 10^(10000000000)

 

 

 

cool cool cool

 Dec 8, 2019

68 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar