+0  
 
0
92
1
avatar

If 2x+7 is a factor of 6x^3+19x^2+cx+35, find c.

 Dec 9, 2019
 #1
avatar+109241 
+1

    If  2x + 7  is a factor, then  x  =  -7/2  is a zero....so.....

 

6(-7/2)^3 + 19(-7/2)^2  + c(-7/2)  +  35  =   0

 

-6 (343/ 8)  +  19 (49/4)   - (7/2)c  + 35  =  0

 

-2058 / 8  + 931/4  - (7/2)c +  35  = 0

 

[ -2058  + 1862  + 280 ] / 8   - (7/2)c  = 0

 

21/2  - (7/2)c   =  0

 

21 - 7c   =  0

 

21  =  7c

 

c  = 3

 

 

cool cool cool                           

 Dec 9, 2019

69 Online Users

avatar
avatar