+0  
 
+1
259
2
avatar+4676 

Help.

 Nov 1, 2017
 #1
avatar+459 
0

y=(x+6)(x+7)

 Nov 1, 2017
 #2
avatar+537 
0

y = (x+6)(x+7)   cheeky

 Nov 1, 2017

30 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar